Основната дејност на Р.С.Т. Електрика доо Велес е „Електроинсталатерски работи“. Согласно основната дејност, Р.С.Т. Електрика доо Велес ги нуди следните услуги:
  • Изведба на јакострујни електрични инсталации во станбени и деловни објекти;
  • Изведба на громобрански инсталации во станбени и деловни објекти;
  • Изведба на инсталации за заземјување во станбени и деловни објекти;
  • Изведба на телефонски инсталции во станбени и деловни објекти;
  • Изведба на инсталации за мрежно поврзување на ИТ опрема;
  • Инзведба на телевизиски инсталции и мрежи во станбени и деловни објекти;
  • Инзведба на противпожарни инсталации во станбени и деловни објекти;
  • Поравки и реконструкција на електрични инсталации во станбени и деловни објекти.
  При изведбата на јакострујните и слабострујните електрични инсталации Р.С.Т. Електрика секогаш употребува електрични материјали и кабли од реномирани домашни и странски производители.   Р.С.Т. Електрика доо Велес на изведените јакострујни и слабострујни електрични инсталации нуди 1 (една) година гаранција.